ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

** สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

เอกสารการสมัคร
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน2 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน2 ใบ
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง2 ใบ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา2 ใบ
 5. วุฒิการศึกษาตัวจริง2 ใบ
 6. รูปถ่าย 1 นิ้ว2 ใบ
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
 1. 1. เรียนภาษาต่างประเทศกับเจ้าของประเทศ (อังกฤษ,ญี่ปุ่น)
 2. 2. ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองตลอดหลักสุตร
 3. 3. โครงการรัฐบาล (ชุดแต่งกาย,หนังสือเรียน,อุปกรณ์การเรียน)
 4. 4. บุตรข้าราชการสามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้
 5. 5. ทุนนักกีฬา และทุนเรียนดี
 6. 6. สิทธิกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)