ผลงานด้านวิชาการ

# หัวข้อผลงาน เอกสารเผยแพร่
4โครงการส่งเสริมและพัฒนาการการใช้หลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรม "พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
3โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 "ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
2โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรม สอบธรรมสนามหลวง
1ได้รับรางวัล องค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี