โครงสร้างผู้บริหาร

ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

ดร.สุรเดช ประเสริฐสม

ผู้จัดการ

นางสายสมร ค่ายใส

รองผู้อำนวยการส่วนระบบบริหารทั่วไป

ดร.จิรพันธ์ สง่าวิทยากุล

รองผู้อำนวยการส่วนระบบพัฒนาการศึกษาฯและวิชาการ