เลือกประเภทของผู้ได้รับรางวัล:

เจ้าของผลงานปีรางวัลระดับจากหน่วยงานเรื่องเผยแพร่ไฟล์ผลงาน
อาจารย์สาธิต จันทร์อู่ 2560 เหรียญทอง สถานศึกษา กรมอาชีวศึกษา การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน Internet
อาจารย์พุทธรักษา มหาโภชน์ 2560 เหรียญทองแดง สถานศึกษา กรมอาชีวศึกษา งานวิจัยในชั้นเรียน Internet