Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Administrator Login Form

 

Student Login Here

Administrator Login Form

 
๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ให้เป็นปัจจุบันตามสายงานการบังคับบัญชา และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ยึดถือเป็นแนวทางในการ ดำเนินงาน
๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร์(๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน ทั้งงานประจำและงานโครงการรวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล การ ปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่องและรายงานผลทุกภาคเรียน
๓. จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จนถือได้ว่าเป็นงานประจำ มีการติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพภายในจัดทำรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดทุกสิ้นปีการศึกษา
๔. เปิดหลักสูตรรองรับในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ อย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่มีการพัฒนา ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงปฏิบัติได้จริง จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสถานประกอบ
๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศเป็นอย่างดีรวมทั้งมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้
๖. ส่งเสริมศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ของแต่ละสาขาวิชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ผู้สำเร็จการออกไปทำงาน
๗. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้เป็นคนเก่งคนดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๘. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน มีการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง รู้จักผสมผสานหรือบูรณาการความรู้ด้านต่างๆเข้า ด้วยกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ใน ทุกรายวิชา
๙. จัดระบบการดูแลให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ ปัญหาด้านระเบียบวินัย ยาเสพติด และการออกกลางคันของนักศึกษา
๑๐. พัฒนาสื่อการสอนให้มีความหลากหลาย ทันสมัย โดยใช้หลักประหยัด แต่ให้ เหมาะสมกับหลักสูตรรายวิชา เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน และส่งเสริมให้ครู นักศึกษา จัดทำนวัตกรรม และงานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้มีความพร้อม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
๑๑. สรรหาผู้สอนที่มีความรู้ความถนัดตรงตามรายวิชาที่สอนและให้มีจำนวนใน อัตราส่วนที่เหมาะสมกับนักศึกษา ทั้งในภาพรวมและสาขาวิชา รวมทั้งสนับสนุน ให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ เทคนิควิธีการสอน และอื่นๆทั้งโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
๑๒. พัฒนาอาคารสถานที่ ทั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬา จุดพักผ่อน สภาพแวดล้อม ตลอดจนบริเวณต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ มีความปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาสัมผัส
๑๓. สร้างความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งในส่วนของสาขาวิชาและ สำนักงาน ให้มีความเพียงพอและอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ พึงพอใจของผู้ใช้
๑๔. จัดสวัสดิการให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของโรงเรียนในด้านต่างๆอย่างเพียงพอ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา
๑๕. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกในทุกรูปแบบเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อนำสถานศึกษา เข้าเป็นวิทยาลัยของชุมชนอย่างแท้จริง
๑๖. สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้เข้าศึกษาต่อ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการ อาหารกลางวัน โครงการจัดหารายได้พิเศษระหว่างเรียน หรือใช้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อดึงเยาวชนเข้ามาสู่ระบบการศึกษา อันเป็นการแก้ปัญหาให้แก่สังคม
๑๗. สรรหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีอย่าง เพียงพอเหมาะสม และทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ ที่กว้างขวาง อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นสากล