Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Administrator Login Form

 

Student Login Here

Administrator Login Form

 
มุ่งเน้นในการฝึกฝนให้ผู้เรียน เป็นผู้ที่ รู้จักคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ ขยัน อดทน จนเกิดความชำนาญ
ปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียน-นักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะนิสัยที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการเสียสละแก่สังคม (มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม)
มุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการด้านวิชาชีพและภาษาต่างประเทศเพื่อที่ไว้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน และท้องถิ่น
มุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเลิศทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อที่ไว้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน และท้องถิ่น
          เป็นปรัชญาการศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน-นักศึกษา โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ยึดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาแห่งชาติ ที่กล่าวว่า “การศึกษาคือชีวิตฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ การศึกษาเป็นชีวิต จิตใจ และเป็นสายเลือดของประชาชน” ดังนั้น โรงเรียนจึงมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะนิสัย ที่คิดเป็น ทำเป็น วิเคราะห์เป็น มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย เชิดชูสถาบันเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อุทิศตนและเสียสละแก่ชุมชน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับท้องถิ่น และเป็นผู้ใฝ่การศึกษาตลอดชีวิตมาเป็นแนวทางในการกำหนดปรัชญาของโรงเรียน ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งและเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๔๖