Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Administrator Login Form

 

Student Login Here

Administrator Login Form

 
๑. เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมิน คุณภาพภายนอกของสมศ.
๒. เพื่อตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและเป้าหมายการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยเหนือทั้งระดับชาติ ระดับกระทรวงและระดับท้องถิ่น
๓. เพื่อสร้างความภูมิใจและความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรและนักศึกษาและผู้ปกครอง