Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Administrator Login Form

 

Student Login Here

Administrator Login Form

 
๑. ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มี คุณภาพโดยจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
๒. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการ ปฏิบัติจริง เกิดทักษะฝีมือเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของตลาดแรงงาน
๓. จัดกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาชีพสู่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้ แก่นักศึกษา
๔. เสริมสร้างองค์ความรู้ของนักศึกษาและครู โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย ทั้งวิจัยเชิงปฏิบัติการและวิจัยในชั้นเรียน
๕. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน/สังคม และสถานประกอบการ
๖. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้สอนให้มีการพัฒนาอยู่เสมอ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์สูงขึ้น และส่งเสริมให้ทุกคนมีความก้าวหน้าและความมั่นคงใน อาชีพ ตลอดจนการให้สวัสดิการต่างๆอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
๗. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ รวมทั้งสุนทรียภาพ ทางจิตใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็น อย่างดี
๘. สรรหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีอย่าง เพียงพอเหมาะสม และทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ ที่กว้างขวาง อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นสากล