Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Administrator Login Form

 

Student Login Here

Administrator Login Form

  
             ด้วยความคิดและมุมมองของคณะกรรมการบริหาร บริษัทไทยอิโตะอินเทนซีฟคอร์สเซอร์วิส จำกัด ตรงกันว่าจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีจำนวนประชากรมาก และโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา เป็นเมืองที่มีการปกครองพิเศษ เป็นเมืองท่องเที่ยว อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือ สนามบิน สถานประกอบการต่างๆ มากมาย มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูง และมีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ความต้องการของตลาดแรงงานระดับกลางของสถานประกอบการจึงยังมีอยู่เสมอ และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของแรงงานระดับกลางในภูมิภาคตะวันออก คณะกรรมการบริหาร บริษัทไทยอิโตะอินเทนซีฟคอร์สเซอร์วิส จำกัด จึงได้มีการประชุมและมีมติให้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนไทยอิโตะเทคโนโลยี(พัทยา) ขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมี ศ.ดร.บุญสม มาร์ติน เป็นผู้รับใบอนุญาต อาคารโรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๐/๖ ม.๖ ถ.สุขุมวิท ซ.ลับแล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
              โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้คำปรึกษา จากสถาบันของรัฐ และเอกชน อาทิ จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยีเกษตรกรรมชลบุรี บริษัทฮอนด้าประเทศญี่ปุ่น สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนไทยอิโตะภาษาและธุรกิจ โรงเรียนกรุงเทพสากลและ คณาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาที่เปิดสอนได้ให้คำปรึกษาช่วยเหลือด้านวิชาการปี พ.ศ ๒๕๔๔ ได้เริ่มลงมือก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วยอาคาร เรียน ๓ ชั้น ๑ หลัง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๑ หลัง โรงฝึกงาน ๑ ชั้น ๑ หลัง แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ ๒๕๔๖ คณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยอิโตะอินเทนซีฟว์คอสเซอร์วิส จำกัด ได้ประชุมแล้วมีมติแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำเนินการบริหารโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ซึ่งประกอบด้วย ๑.ศ.ดร.บุญสม มาร์ติน เป็นผู้รับใบอนุญาต ๒.นายสุรเดช ประเสริฐสม เป็นผู้จัดการ ๓.นายพงศธร ร่วมสุข เป็นอาจารย์ใหญ่
ปีการศึกษา ๒๕๔๖
           -บริษัท ไทยอิโตะอินเทนซีฟคอร์สเซอร์วิส จำกัด โดย ศ.ดร.บุญสม มาร์ติน เป็นผู้รับใบอนุญาต ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนไทยอิโตะเทคโนโลยีไทยอิโตะ(พัทยา) ได้อนุญาตให้ นายสุนันท์ ประเสริฐสม เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนไทยอิโตะเทคโนโลยีไทยอิโตะ(พัทยา) เป็นต้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๕๔
            -ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนนามสถาบันจาก “ โรงเรียนไทยอิโตะเทคโนโลยี “ เป็น “ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ “
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
            -ผ่านการประเมิณคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยต้นสังกัด ระดับดี คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
            -ได้รับการรับรองมาตราฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘ ) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ระดับดี คะแนนรวมเท่ากับ ๘๒.๒๒
            -ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม ผู้อำนวยการ ได้รับโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาสนามหลวง สำนักเรียนวัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร
            -นางสายสมร ค่ายใส รองผู้อำนวยการ ได้รับโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาสนามหลวง สำนักเรียนวัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร
            -ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยร่วมมือกับศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม
จากสถาบันการศึกษาแห่งคณะสงฆ์ไทย
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
            -ได้รับเกีรติบัตรการประเมินสุขลักษณะของห้องสุขา ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก จาก เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี
            -ได้รับเกีรติบัตรเป็นเครือข่ายดำเนินงานสถานศึกษาปลอดสารเสพติด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จาก เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี
            -ได้รับเกีรติบัตรการเข้าร่วมการจัดการนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อต้านอาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙
            -ได้รับเกีรติบัตรการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
            -ได้รับการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ความรู้
ระดับ ปวช. สาขาวิชาการตลาด และ ระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
            -ได้รับเกีรติบัตรการประเมินสุขลักษณะของห้องสุขา ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก จาก เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี