Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Administrator Login Form

 

Student Login Here

Administrator Login Form

 
นางสายสมร ค่ายใส
รักษาการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายพุทธรักษา มหาโภชน์
นายสาธิต จันทร์อู่
อาจารย์ประจำฝ่ายอำนวยการ
อาจารย์ประจำฝ่ายอำนวยการ(นายทะเบียน)
.............................
นางสาวกุลพิมพ์ เพียรชนะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำฝ่ายอำนวยการ
งานบุคลากร งานธุรการ/สารบรรณ งานพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงิน/บัญชี งานกองทุนกู้ยืม งานประชาสัมพันธ์
งานบริการต้อนรับ งานประชุมและสัมมนา งานโสตทัสนศึกษา
งานกอาคารสถานที่ งานโรงอาหาร งานร้านค้า