Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Administrator Login Form

 

Student Login Here

Administrator Login Form

 
อ.ศราวุธ ดาวกรงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
อ.นริศรา เครือแก้ว
อ.อภิสิทธิ์ ปาทะ
อ.อมรรัตน์ นิลโพธิ์ทอง
อาจารย์ประจำฝ่ายอำนวยการ
อาจารย์ประจำฝ่ายอำนวยการ
เลขานุการ
อ.กาญจนา เกือยรัมย์
อ.โชติรส ปุงคานนท์
อ.วลัยภรณ์ ศักดา
อาจารย์ประจำฝ่ายอำนวยการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานบุคลากร งานธุรการ/สารบรรณ งานพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงิน/บัญชี งานกองทุนกู้ยืม งานประชาสัมพันธ์
งานบริการต้อนรับ งานประชุมและสัมมนา งานโสตทัสนศึกษา
งานกอาคารสถานที่ งานโรงอาหาร งานร้านค้า