Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Student Login Here

Pupils Login Form

 


1.สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 1.สาขายานยนต์ 1.สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.สาขาไฟฟ้ากำลัง
3.สาขาการบัญชี 3.สาขาอิเล็กทรอนิกส์
4.สาขาการตลาด
5.สาขาประชาสัมพันธ์
แบบเต็มจำนวน
สาขา ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน
พานิชยกรรม 8,000
อุตสาหกรรม 9,000
ค่าธรรมเนียมอืนๆ
1.ประกันทรัพย์สิน 2.บัตรนักศึกษา 3.ตรวจสารเสพติด 4.ประกันอุบัติเหตุ 5.ค่าฝึกเฉพาะวิชาชีพ รวม
1,000 200 600 600 2,400
1,000 200 600 600 2,400
สาขา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมจบหลักสูตร รวม
พานิชยกรรม 48,000 2,900 1,000 51,900
อุตสาหกรรม 54,000 2,900 1,000 57,900


1.สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 1.เทคนิคยานยนต์ 1.สาขาการโรงแรมและบริการ
2.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.สาขาการตลาด
4.สาขาบัญชี
5.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แบบเต็มจำนวน
สาขา ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน
บริหารธุรกิจ 13,000
อุตสาหกรรม 16,000
ค่าธรรมเนียมอืนๆ
1.ประกันทรัพย์สิน 2.บัตรนักศึกษา 3.ตรวจสารเสพติด 4.ประกันอุบัติเหตุ 5.ค่าฝึกเฉพาะวิชาชีพ รวม
1,000 200 400 400 500 2,500
1,000 200 400 400 500 2,500
สาขา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมจบหลักสูตร รวม
บริหารธุรกิจ 52,000 2,500 1,000 55,500
อุตสาหกรรม 64,000 2,500 1,000 67,500