Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Student Login Here

Pupils Login Form

 


1.สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 1.เทคนิคยานยนต์ 1.สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.สาขางานไฟฟ้ากำลัง
3.สาขาการบัญชี 3.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
4.สาขาการตลาด
5.สาขาประชาสัมพันธ์
แบบเต็มจำนวน
สาขา ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน
พาณิชยกรรม 8,000
อุตสาหกรรม 9,000
ค่าธรรมเนียมอืนๆ
1.ประกันทรัพย์สิน 2.บัตรนักศึกษา 3.ตรวจสารเสพติด 4.ประกันอุบัติเหตุ 5.ค่าฝึกเฉพาะวิชาชีพ รวม
1,000 200 600 600 2,400
1,000 200 600 600 2,400
สาขา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าธรรมเนียมจบหลักสูตร รวม
พาณิชยกรรม 48,000 2,400 1,000 51,400
อุตสาหกรรม 54,000 2,400 1,000 57,400


1.สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 1.สาขาเทคนิคเครื่องกล 1.สาขาการโรงแรม
2.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.สาขาการบัญชี
4.สาขาการตลาด
5.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แบบเต็มจำนวน
สาขา ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน
บริหารธุรกิจ 9,300
อุตสาหกรรม 12,000
ค่าธรรมเนียมอืนๆ
1.ประกันทรัพย์สิน 2.บัตรนักศึกษา 3.ตรวจสารเสพติด 4.ประกันอุบัติเหตุ 5.ค่าฝึกเฉพาะวิชาชีพ รวม
1,000 200 400 400 500 2,500
1,000 200 400 400 500 2,500
สาขา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าธรรมเนียมจบหลักสูตร รวม
บริหารธุรกิจ 37,200 2,500 1,000 40,700
อุตสาหกรรม 48,000 2,500 1,000 51,500