Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Administrator Login Form

 

Student Login Here

Administrator Login Form

 
ลำดับที่
ชื่อและนามสกุล
ตำแหน่ง
รูป
1 นายสุนันท์ ประเสริฐสม ประธานคณะกรรมการบริหาร
2 พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.(ศ.ดร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ,กรรมการ
3 ดร.มาย ไชยนิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ,กรรมการ
4 นายอเนก พัฒนงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ,กรรมการ
5 นายสุรพล ขลึมประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ,กรรมการ
6 นางบุญศรี คุนผลิน ผู้ทรงคุณวุฒิ,กรรมการ
7 นายธเนศ ภู่ยิ้ม ผู้ทรงคุณวุฒิ,กรรมการ
8 พ.จ.อ.ดร.สมชัย ศิริสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ,กรรมการ
9 นางสาวธนพร เหลืองบริสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ,กรรมการ
10 ดร.สุรเดช ประเสริฐสม ผู้จัดการ,กรรมการ
11 นางสาวอ้อมจันทร์ นอสูงเนิน ผู้แทนผู้ครู,กรรมการ
12 นางสาวทิวาวรรณ ปิ่นทอง ผู้แทนผู้ปกครอง,กรรมการ
13 นายพงศธร แสงไชยา ผู้แทนนักเรียน,กรรมการ
14 ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม ผู้อำนวยการ,กรรมการและเลขานุการ
15 นางสายสมร ค่ายใส ผู้ช่วยเลขานุการ,กรรมการ