Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Administrator Login Form

 

Student Login Here

Administrator Login Form

 
กลุ่มอาคารอำนวยการอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 ชั้น 1 อาคารชั้นที่ 1 แบ่งเป็นห้องผู้บริหาร ห้องฝ่ายอำนวยการ ห้องฝ่ายวิชาการ ห้องฝ่ายประกัน
ชั้นที่ 2 แบ่งเป็นห้องประชุม และห้องประธานผู้รับใบอนุญาต
ชั้นที่ 3 ห้องเก็บเอกสาร
อาคาร 1 ชั้น 1 อาคาร ใช้เป็นห้องฝ่ายกิจการนักศึกษา ห้องพักครู และห้องสหกรณ์
กลุ่มอาคารเรียนสายบริหารอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ชั้น 1 อาคาร โดยชั้นที่ 1 ใต้ถุนโล่งใช้เป็นโรงอาหารและเวทีอเนกประสงค์ ชั้นที่ 2,3,4 มีจำนวน 15 ห้องเรียน
ชั้น 2 เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3202 – 3205)
ชั้น 2 ห้องสมุด (3201)
ชั้น 3 ใช้เป็นห้องเรียน (3301 – 3305)
ชั้น 4 ใช้เป็นห้องประชุมนักศึกษา ห้องเรียน
กลุ่มอาคารเรียนสายช่างอุตสาหกรรมและพาณิชกรรม อาคาร 1 เป็นอาคาร 3 ชั้นประกอบด้วย
ห้องเรียนทางพาณิชยกรรม
ห้องคอมพิวเตอร์ (1101)
ห้องพิมพ์ดีด (1201)
ห้องเขียนแบบ (1301)
อาคาร 2 เป็น อาคาร โรงฝึกงาน 2 ชั้น 2 อาคาร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะงาน 3 สาขา
อาคารฝึกงานช่างยนต์
อาคารช่างไฟฟ้า
อาคารช่างอิเล็กทรอนิกส์