Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Student Login Here

Pupils Login Form

 ใบสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ
ใบสมัครเลขที่:
ประเภท:  หลักสูตร:
วิชา:   สาขาวิชา:
คำนำหน้า:   ชื่อ:   นามสกุล:   เพศ:
เลขบัตรประชาชน: วันเดือนปีเกิด: เดือน:  ปี: อายุ:
สัญชาติ:    เชื้อชาติ:   ศาสนา  
ส่วนสูง   CM      น้ำหนัก: KG     กรุ๊ปเลือด:  
โรคประจำตัว:  รอยแผลเป็น:  ความสามารถพิเศษ:
ความพิการ:      ลักษณะ:  เลขประจำตัวคนพิการ:
สิทธิการเบิกค่าเล่าเรียน/ทุน:  จากหน่วยงาน:
โทรศัพท์:   Email:
วุฒิการศึกษา:             
สำเร็จการศึกษาจาก: ปีที่จบการศึกษา: เกรดเฉลี่ยสะสม(GPA):  
ปัจจุบันผู้ปกครอง:  
upload file Picture:  
สถานะภาพทางครอบครัว
 สถานะบิดา:      
เลขที่บัตรประชาชนของบิดา: ชื่อบิดา:  
สัญชาติ:  เชื้อชาติ:   ศาสนา    อาชึพ:
รายได้: โทรศัพท์: ความพิการ:
สถานะมารดา:    
เลขที่บัตรประชาชนของมารดา: ชื่อมารดา:
สัญชาติ: เชื้อชาติ:   ศาสนา   อาชึพ:
รายได้: โทรศัพท์: ความพิการ:
 สถานะผู้ปกรองที่เป็นญาติ:   เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน: ชื่อญาติ:
สัญชาติ: เชื้อชาติ:   ศาสนา   อาชึพ:
รายได้: โทรศัพท์: ความพิการ:
โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน:
จำนวนพี่น้อง:   คน(รวมตัวท่าน)  ชาย:   คน        หญิง:   คน           ท่านเป็นคนที่:
ที่อยู่
ประเภทที่อยู่: บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่:   หมู่ที่ :   ซอย:   ถนน:
จังหวัด: อำเภอ : ตำบล : รหัสไปรษณีย์:
ประเภทที่อยู่: ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่:    หมู่ที่ :    ซอย:   ถนน:
จังหวัด: อำเภอ : ตำบล : รหัสไปรษณีย์:
อื่นๆ
  ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ
ท่านรู้และทราบข้อมูลของสถาบันจาก:

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำ: