Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Student Login Here

Pupils Login Form

 วันที่ประกาศ: 24/8/2562
เรื่อง: อบรมยุวชนดับเพลิง
รายละเอียด: เทศบาลเมืองหนองปรือในการจัดโครงการยุวชนดับเพลิงให้กับนักเรียนเเละครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการยุวชนดับเพลิง ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1/2562 ดร.ธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการภัย หรืออัคคีภัยเบื้องต้น โดยนำหลักการจัดการอัคคีภัย มาเป็นแนวทางดำเนินการ ลดความสูญเสียความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
File download: