Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Student Login Here

Pupils Login Form

 วันที่ประกาศ: 5/9/2561
เรื่อง: ประกาศวันซ้อมพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด: T-TECH Congratulations #14 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา สำหรับนักเรียนที่เข้าพิธีปัจฉิมนิเทศ - ให้นักเรียนมารายงานเวลา 8.00 น. ของวันรับจริงและวันซ้อม พร้อมทั้งแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย - นักเรียนและนักศึกษาจะต้องผ่านพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 จึงจะมีสิทธิเข้ารับประกาศนียบัตรในวันจริง
File download: