Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Administrator Login Form

 

Student Login Here

Administrator Login Form

 
นางสาวอ้อมจันทร์ นอสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 
นายอนุพงษ์ แสงวิทย์
 
นายสาธิต จันทรอู่
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรม
 
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
นายวัชรินทร์ ริมธีระกุล
นายนันทวัฒน์ จันศรีอ่อน
นางสาวศศิธร คมนาคม
อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ
MR.TOMMY HILTUNEN
MISS.MASUMI OSHITA
..................
อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ
 • สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • สาขาภาษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการตลาด
 • สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • สาขาภาษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการบัญชี
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาการโรงแรม
 • สาขาเทคนิคยานยนต์
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
นิเทศการสอน พัฒนาการเรียนการสอน งานฝึกงาน
ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อ งานวิจัย โครงการ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม