Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Administrator Login Form

 

Student Login Here

Administrator Login Form

 
อ.ฐิตาภา สุริยะ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
อ.อนุพงษ์ แสงวิทย์
อ.อภิสิทธิ์ สดใส
อ.พรนิภา จันทบุตร
อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ
MS.MASUMI OSHITA
อ.กรณิศ วิเชียร
อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ
 • สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • สาขาภาษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการตลาด
 • สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • สาขาภาษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการบัญชี
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาการโรงแรม
 • สาขาเทคนิคยานยนต์
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
นิเทศการสอน พัฒนาการเรียนการสอน งานฝึกงาน
ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อ งานวิจัย โครงการ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม