Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Administrator Login Form

 

Student Login Here

Administrator Login Form

 
อ.อนุพงษ์ แสงวิทย์
หัวหน้าฝ่ายกิจการ
อ.กรกนก ฆารไสว
อ.กรรวี ด้วงมหาสอน
อ.สามารถ คำจอ
อาจารย์ประจำฝ่ายกิจการ
อาจารย์ประจำฝ่ายกิจการ
อาจารย์ฝ่ายปกครอง
งานปกครอง ห้องพยาบาล งานอาจารย์ที่ปรึกษา
งานกิจกรรม/ชมรม/งานกีฬา งานห้องสมุด